زمان مواجهه با تک برگه جدید برای CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR!

جنگ داخلی کاپیتان آمریکا - یک ورق رو به رو

http://marvel.com/captainamerica

https://www.facebook.com/CaptainAmerica

@کاپیتان آمریکا

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما