با گرگ آلفا آکلا و جیانکارلو اسپوزیتو مردی که به او صدایی در کتاب جنگل می دهد آشنا شوید.

با آکلا، رهبر گله گرگ ها و مردی که به او صدا می دهد، جانکارلو اسپوزیتو، آشنا شوید.

کتاب جنگل به صورت سه بعدی اکنون در سینماها است!

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما