جوایز اسپیریت 2014 – گپ فرش با رئیس جمهور مستقل فیلم جاش ولش

رویداد و فرش مستقل فیلم بدون صحبت با جاش ولش، رئیس ایندیپندنت فیلم چیست؟

جوایز Spirit 2014 تفاوتی نداشت زیرا جاش روی 'فرش آبی' ایستاد تا درباره جوایز Spirit، LAFF و Film Independent صحبت کند.

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما